Персональний блог Ірини Івашко

Тезаурус

Лещенко Ганна. Компендіум основних методичних понять: стислий виклад засад формування комунікативної україномовної компетенції.// Українська мова і література в школі. 2009 №5. – С. 6-13.

Компетенція (у дидактиці і методиці) – це заздалегідь визначена соціальна вимога (норма) до освітньої підготовки учня, необхідної для його ефективної продуктивної діяльності в певній сфері.
Компетентністю вчені називають інтегрувальну якість особистості, яка виявляється в загальній здатності і готовності до діяльності, що ґрунтується на знаннях, досвіді, набутому в процесі навчання і соціалізації.

Остапенко Н. М., Симоненко Т. В., Руденко В. М.. Технологія сучасного уроку рідної мови. – К.: Академія, 2011. – 248с.

Педагогічна технологія – система, яку застосовують у педагогічному навчальному просторі і яка складається з набору чітко визначених відповідно до етапів навчальної діяльності методів, принципів і засобів роботи.
Освітні інновації – нововведення у процесі навчання, що зумовлюють перегляд та переорієнтацію традиційних форм, методів, принципів, прийомів навчання, тобто всієї методологічної бази окремої сфери навчання.
Урок – форма навчальних занять, здійснюваних в умовах класно-урочної системи навчання, яка характеризується часовими межами, здійснюється з постійним складом учнів відповідно до розкладу, має чітку мету, яка зумовлює його структуру.
Серед аспектних уроків О. Біляєв виокремлює:
– уроки вивчення нового матеріалу (засвоєння нових знань);
– уроки формування умінь та навичок;
– уроки повторення, окремої теми, розділу;
– уроки узагальнення і систематизації вивченого;
– уроки перевірки та обліку якості знань, умінь і навичок.
В основу класифікації уроків розвитку зв’язного мовлення покладено навчальну мету та вид творчої роботи:
– урок підготовки і побудови усного висловлювання;
– урок написання докладного переказу;
– урок написання стислого переказу;
– урок написання творчого переказу;
– урок написання вільного переказу;
– урок підготовки і написання твору-розповіді;
– урок підготовки і написання твору-опису;
– урок підготовки і написання твору-роздуму;
– урок підготовки і написання творів газетних жанрів;
– урок підготовки і складання ділових документів.

Омельчук С. подає таку класифікацію типів уроків:
– урок засвоєння нових знань;
– урок формування практичних умінь і навичок;
– урок повторення;
– урок узагальнення та систематизації знань, умінь і навичок;
– урок контролю навчальних досягнень учнів;
– урок корекції знань умінь і навичок учнів;
– урок розвитку комунікативних умінь (урок мовленнєвого розвитку) та ін..
Види уроків за С. Омельчуком:
– урок-дослідження;
– урок-пошук;
– урок-екскурсія;
– урок-дискусія;
– урок-лекція;
– тренінг-контроль та ін..

Остапенко Н. М., Симоненко Т. В., Руденко В. М.. Технологія сучасного уроку рідної мови. – К.: Академія, 2011. – 248с.
Засоби навчання – будь-які засоби, прилади, обладнання та устаткування, що використовуються для передання інформації в процесі навчання.
Методи навчання – спосіб дослідження явищ, за допомогою яких реалізуються освітня, виховна розвивальна, контрольно-кореційна тощо функції навчання.
Метод навчання – це сукупність методичних прийомів, об’єднаних логікою дидактичного завдання.
Прийом – це окремий крок, дія в реалізації методу.

Інтерактивне навчання – спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має на меті створення комфортних умов навчання, за яких кожен учасник навчального процесу відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність.
Мотивація – система мотивів або стимулів, що спонукає людину до конкретних форм діяльності або поведінки.
Рефлексія – самоаналіз, самооцінка учасниками педагогічного процесу своєї діяльності, взаємодії; актуалізація педагогом і учнями своїх знань, досвіду діяльності в педагогічній ситуації.
Розвивальне навчання – спрямованість принципів, методів і прийомів навчання на досягнення найбільшої ефективності засвоєння мови і розвитку мовлення; формує мисленнєві і мовленнєві здібності, сприяє розвитку мовної і мовленнєвої компетенції.
Проблемне навчання – навчально-виховна система, у якій постійно створюють проблемні ситуації.
Технологічний підхід до уроків української мови в школі – організоване застосування на уроках української мови комплексу педагогічних та авторських педагогічних технологій, які забезпечують формування комунікативно компетенції учнів.
Технологія уроку – система змісту, форм, методів та засобів навчання і виховання щодо конкретної триєдиної мети, яку вчитель реалізує на уроці з урахуванням технічних можливостей, учнівського потенціалу, спрямовує на досягнення певного розвитку школярів.

Comments are closed.